‼UWAGA‼ ogłaszamy II edycję konkursu na dzień dziecka‼‼‼‼‼

Na najciekawszą pracę plastyczną. Temat przewodni tak jak w zeszłym roku „DOM PRZYSZŁOŚCI”

???W puli nagród POWERBANKI i GŁOŚNIKI BEZPRZEWODOWE‼???

Wystarczy mieć polubiony fanpage Elmot Sp z oo oraz przesłać na podany adres e-mail lub za pośrednictwem facebook’a zdjęcie pracy dziecka.

Z pośród wszystkich prac zostaną wyłonione 3 nagrody główne oraz 2 nagrody specjalne. ‼
Czas trwania konkursu do 30 maja 2018 (do godz. 14:30)

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Elmot Sp. z o.o. ul. Kościuszki 2, 86-170 Nowe
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie,
na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/ModuloweBudynkiPasywne w dniach 10 maja – 30 maja 2018 roku (do godziny 14:30).
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
b) Zgłoszenie pracy osoby niepełnoletniej może dokonać jedynie prawny opiekun tej osoby, lub wychowawca klasy, do której dziecko uczęszcza.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
Przesłanie prac konkursowych na adres e-mail: konkurs@elmot.com.pl do 24maja 2018 roku (do godziny 14:30)
3. Wszystkie prace konkursowe nadesłane w terminie do 24 maja 2018 roku zostaną opublikowane 25 maja 2017 roku na profilu Firmy Elmot Sp. z o.o. na facebook’u https://www.facebook.com/ModuloweBudynkiPasywne w albumie konkursowym.
4. Organizator zastrzega sobie zliczanie JEDYNIE TYCH „LAJKÓW”, które pojawią się pod pracami zamieszczonymi w albumie konkursowym na profilu Firmy Elmot Sp. z o.o.
https://www.facebook.com/ModuloweBudynkiPasywne
§ 3
NAGRODY
1.Nagrodami w konkursie są :
a) I nagroda główna – Radiogłośnik bezprzewodowy Mediatech
b) II nagroda główna – Głośnik bezprzewodowy J BL
c) III nagroda główna – Powerbank 10000mAh
d) I nagroda specjalna – Radiogłośnik bezprzewodowy Mediatech
e) II nagroda specjalna – Powerbank 10000mAh
2. Zdobywcami nagród głównych w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową z pośród prac, które zdobędą największą liczbę „LAJKÓW”. Uczestnik, który zdobędzie najwięcej „LAJKÓW” otrzyma I nagrodę. Uczestnik z drugim najlepszym wynikiem otrzyma II nagrodę główną, zaś trzeci najlepszy wynik zostanie nagrodzony III nagrodą główną.
3. Zdobywcami nagród specjalnych są:
a) I nagroda specjalna – dla uczestnika, którego praca zyska największe uznanie w oczach komisji konkursowej.
b) II nagroda specjalna – dla uczestnika, którego praca jako druga zyska największe uznanie w oczach komisji konkursowej.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook 31 maja 2018 roku o godz. 15 30. Lista laureatów zostanie ogłoszona 31 maja 2018 roku o godz. 15 na profilu Firmy Elmot Sp. z o.o. na facebook’u https://www.facebook.com/ModuloweBudynkiPasywne
6. Wręczenie nagród nastąpi 1 czerwca 2018 roku w szkole Laureata, bądź poprzez odbiór osobisty w siedzibie lub zakładzie firmy Elmot Sp. z oo. (wedle uznania organizatora konkursu, po uprzednim uzgodnieniu z Laureatem ) . W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Elmot Sp. z o.o.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody oraz podanie nazwy szkoły, do której uczęszcza dziecko.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie https://www.facebook.com/ModuloweBudynkiPasywne